Thứ bảy, ngày 16/10/2021
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tuy Đức
Đào Hoàn
Thứ 3, ngày 16/10/2021

Bài viết thử nghiệm

Căn cứ Hướng dẫn số 93- HD/BTGTU, ngày 28  tháng 09 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đăk Nông về “Hướng dẫn công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW”, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử Đảng bộ địa phương năm 2021”.

           Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-TTBDCT, ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Trung tâm Chính trị huyện Tuy Đức về “mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ năm 2021”.

Trung tâm Chính trị phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy triển khai kế hoạch mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2021 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác

Chia sẻ
liên hệ với chúng tôi qua messenger liên hệ với chúng tôi qua zalo Gọi điện cho chúng tôi